Simon Stevinkazerne, Nieuwe Kazernelaan, Ede


Huidige toestand

De Simon Stevinkazerne is met de zes andere kazernes aan de Nieuwe Kazernelaan op 1 januari 2011 overgegaan in de handen van de gemeente Ede. Voor het gebied van de kazerneterreinen zijn deelplannen ontwikkeld waarbij rekening gehouden wordt met de kazernegebouwen die ingepast worden in de plannen. Het gebied van de Stevinkazerne wordt aangeduid als de enclave Simon Stevin. Aan deze enclave is het thema Wonen in de Veluwezoom gekoppeld.

In eerdere plannen had men een slag om de arm gehouden ten aanzien van de drie oudste legeringsgebouwen en de kantine aan de overkant van het exercitieterrein. In het Ontwikkelingsplan Kazerneterreinen van maart 2011 wordt uit kostenoverwegingen gekozen voor totale sloop. Alleen de ruimte van het exercitieterrein wordt in de toekomst open gehouden. De nieuwbouw die hiernaast zal verrijzen zal refereren aan het verleden, maar het niet kopiëren.
Op het terrein van de kazerne zullen ongeveer 570 woningen gerealiseerd worden in een lagere dichtheid per hectare dan in de andere enclaves. Het grootste deel van deze woningen zal eengezinswoning zijn, het andere deel appartementen. Eerdere plannen repten van een viertal woontorens van twaalf bouwlagen.

Anno 2014 is de kazerne grotendeels afgebroken, op enkele gebouwen na die een tijdelijke gebruiker hebben gevonden. Het officiershotel wordt gebruikt voor de huisvesting van Oost-Europese flexwerkers. Ten bate van hen werd de kantine ingericht als café en restaurant. Het exercitieterrein is in gebruik als parkeerplaats. Het linker legeringsgebouw is gesloopt, de twee andere worden gebruikt door een paintballcentrum.
Er is ook nieuwbouw verrezen. Op de plaats van de lage lesgebouwen is een complex met de uitstraling van gestapelde containerwoningen neergezet, dat De Klinkenberg is genoemd. Het valt onder verantwoordelijkheid van Vilente, dat een combinatie van wonen, zorg en dienstverlening biedt.

Indien u rechtstreeks op deze pagina kwam, lees nu eerst de inleiding: de kazernes van Ede

Geschiedenis

In 1938 werd een landelijk bouwprogamma gestart voor zestien infanteriekazernes, waarvan de naastgelegen Elias Beeckmankazerne er één is, en acht andere kazernes voor ondermeer artillerie. De Simon Stevinkazerne is één van deze acht kazernes gebouwd op de garnizoens-defileerplaats op de Langenberg en was niet voltooid tijdens de Duitse inval in 1940.
Wel werd de gedeeltelijk gerealiseerde kazerne op 26 juni 1939 in gebruik genomen door het 12e Regiment Motor Artillerie (RMA), dat ook soldaten in barakken achter de Mauritskazerne moest onderbrengen. In de meidagen van 1940 vocht 12 RMA in de Grebbelinie
De Duitse bezetter liet de kazerne afbouwen inclusief toevoegingen als uitkijktorens en schuilkelders. Voor de duur van de bezetting ging de kazerne als Langenbergkaserne door het leven en werd gebruikt om troepen van de Waffen SS te legeren.

De vroegere hoofdingang
 

Na de bevrijding werd er in 1946 het 2e vredes- cq. opleidings-regiment Luchtdoel Artillerie gelegerd. Eerst werden er opleidingen voor troepen bestemd voor de inzet in Nederlands-Indië gegeven, naderhand voor de Landmacht in Nederland. Ook  in 1946 vond er de heroprichting en vestiging van de School Reserve Officieren Geneeskundige Dienst plaats.
Op 1 november 1951 werd op de Simon Stevinkazerne het 2e Regiment Verbindingstroepen opgericht. Op 23 november dat jaar kwam uit Utrecht de eerste opleidingscompagnie, spoedig gevolgd door anderen. In Ede werden eerst de kortdurende opleidingen voor lijnwerker, berichtenkantoorpersoneel en centralist ondergebracht. Ook de naastgelegen Elias Beeckmankazerne werd na het vertrek van de algemene opleiding van onderofficieren door de verbindingsdienst overgenomen.
In 1954 was het grootste deel van de opleidingen uit Utrecht overgekomen naar Ede, ook de Kaderschool voor dienstplichtig onderofficieren en de School Reserve Officieren Verbindingsdienst. De monteursopleidingen kwamen in 1963 vanuit Utrecht naar Ede, vanaf toen waren alle opleidingen voor de verbindingsdienst op de Simon Stevin- en Beeckmankazerne ondergebracht. Deze twee kazernes bleven op een kleine uitzondering na tot aan de afstoting haast het exclusieve domein voor de verbindingsdienstopleidingen, parate onderdelen waren er niet.
Vanaf 1983 zou de kazerne samen met de Elias Beeckmankazerne onder Kazernecomplex Ede-Oost vallen.

In januari 1987 haalde de Stevinkazerne de landelijke dagbladen toen er een spectaculaire wapendiefstal plaats vond. Uit de wapenkamer van de StStCie van de verbindingsdienst werden 62 Uzi`s en 5 pistolen ontvreemd. De daders bleken later een inmiddels afgezwaaide dienstplichtig soldaat en drie handlangers.

In 1988 werd de uit Harderwijk afkomstige School Militaire Inlichtingen Dienst (SMID) gevestigd. Deze school ging in de wandelgangen ook door het leven als "spionnnenschool" en als "sectie stiekem". Hier werden opleidingen gegeven voor ondermeer codeontcijfering, inlichtingen, Russische taal en het verhoren van krijgsgevangenen. Vanwege de link met elektronische oorlogsvoering lag een verplaatsing naar de Ede waar de verbindingsdienst zat voor de hand. Na het einde van de Koude Oorlog veranderde de inhoud van het lesprogramma van de SMID.
Vanwege de centrale ligging van Ede volgde later de vestiging van het Coördinatiecentum Calamiteiten Koninklijke Landmacht.

De naamgever

Simon Stevin werd in 1548 in Brugge geboren en werkte aanvankelijk als kassier en boekhouder in Antwerpen, later als klerk bij de belastingen te Brugge. In 1581 verhuisde hij naar Leiden om daar te studeren en daarna uit te groeien tot een uiterst veelzijdig wiskundige, natuurkundige en ingenieur.
Rond 1590 werd hij adviseur van prins Maurits en hij ontwierp vestingwerken en legerkampen op wiskundige basis. Omstreeks 1600 stelde hij een onderwijs-programma op voor een ingenieursschool te Leiden. Hij hield zich ook bezig met sterrenkunde en verklaarde de getijden met de aantrekkingskracht van de maan. Voor Prins Maurits ontwierp hij een zeilwagen die een voor die tijd ongehoorde snelheid van 50 km/u kon halen.
Simon Stevin zou na een vruchtbaar leven in 1620 overlijden

Overig

De Simon Stevinkazerne is qua oppervlakte de grootste kazerne van Ede, het oudste gedeelte is opgezet volgens het paviljoensysteem. Dit gedeelte met de legeringgebouwen en het exercitieterrein beslaat maar een klein deel van het totale kazerneterrein. De opzet en ruimtelijkheid van het oudste deel lijken een voorbode te zijn van de grote kazernes van begin jaren '50 van de twintigste eeuw en worden op geen van de andere kazernes in Ede aangetroffen, ook niet elders bij kazernes uit deze bouwperiode.
De bouwstijl van het oudste deel is zakelijk-expressionisme. De kantine is in jaren '50-stijl. De rest van het complex is gebouwd in de stijlen uit de jaren '70 en '80 en is weinig opmerkelijk.